हाम्रो प्रणालीहरु

  • वित्तिय व्यवस्थापन तथा लेखा प्रणाली (Financial Management And Accounting System)
  • बजेट अनुगमन तथा योजना प्रणाली (Budget Monitoring and Planning System)
  • स्थिर सम्पत्ति लेखांकन (Fixed Assets Accounting)
  • राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली (Revenue Management System)
  • नागरिक इन्टरफेस प्रणली (Citizen Interface System)
  • जनसक्ति व्यवस्थापन प्रणाली (Human Resource Management)
  • निर्णय सहयोग (टेवा) प्रणाली (Decision Support System)